top of page

Kuruwaahaka

Kuruwaahaka

Artists: Toy & Rydey 

Released Date: 9th April 2017

[Chorus]
kuru vaahaka kuru vaahaka 
mikiyaadhenee kuruvaahaka
kuru vaahaka dhigu vaanama
maafah edhemey dhigu vaanama

[Verse 1]

(RYDEY)

Vissara udumathin vilaathah
Hissaa kuraa thee hiyaathah
Visnaa lumun aii khiyaalah
Misraabakah dhiyun higaalan

Fenboduve magumathee ividhaa
fenthiki adun ufaa libifaa
Gellifa vanikoh fini mi hithah
Jehifaa dhe hashigadu e sihifaa

(TOY)

Heelaa dhemeehun balaala
seedhaa lolun wes alhaalaa
hairaan kameh nethi ahaalaaa
kuri ah dhemeehun dhamaathaa

harakaai thakun madun kiyaadhemun
baraakaaithakeh dhen mithaa wedhun
fenifaa dheloa fari thi haa welun
edhemey libun thiya hithaa eku

(RYDEY)
 baheh angain nubune hurumun hithah eri
Ladhun baa ey e huree kamanaa
laheh faheh nuwe mashah baheh kiyan edhi
Bunewunu dhahkaashey bahanaa
 madu madun dhurah gos huhtilaa
balaaliyey mashah dhimalah hewifa
Fadu vamun e fari hinithun filaa
Karunain loawehjey themifaa

(TOY)

kairee wefaa fuhelewuney dheloa
kairee ahaaleeme keehwethoa
is ufulaa balalee neygeythoa
hissu thakaa kulhely keehwethoa

kohlumun dhuru ladhu gane zaathakah
ohsumun hithuga miwaa haalathah
bohsun laa karunain e malaa
dhuvvaagathee dhurah mashaa

[Chorus]

kuru vaahaka kuru vaahaka 
mikiyaadhenee kuruvaahaka
kuru vaahaka dhigu vaanama
maafah edhemey dhigu vaanama

 

[Verse 2]

(RYDEY)

Gaduvefa hurevune ethaagaa
Magu balan dhuvefaa emaadhaa
Madun nuhurevi kamana e saadhaa
Fahathun dhevihjey gaathah

Gos ine isheendhe ahtehgaa
Foruvan thi moonu gasthehgaa
Kuruvaa thi baaru masthehgaa
Dhurugaa isheendhe basneiyhaal

(TOY)

gaai wamun hifumah madu athugaa
maa ladhun madun dhinumah faruwaa
beehilumah fahu ladhun kandhuraa
thedhuwefa dhiyumah fahe anburaa

wisnumah badhaleh nume genuwaa
Sirrun hifaaleeme dhekumah
kaariyah hifa genewune medhugaa
nethi huraheh fandu fahe ekugaa

(RYDEY)

Asthaa vidhaaliye e hidhukolhu
Jahsaa fini roalhin araa lolhun
Bahdhaali birun finivefa romun
Dhahkaali dhirun nala thiya lolun
 Kulunun furi hifaigen athuga
Faibaifin iru ossey vaguthah
Godu dhoshah balaalan hadhugaa
vaa alikamaa tharithah kamudhaa

(TOY)

huwafeneh noonkan mashah wee ihusaas
huras dheneh mikamuga nethe hithugaa
oshoahwelin dhemyhun eku bimugaa
thari thah fandu ali mathin widhuwaa

ekaniwe kairi neh kamun hilameh
dhiya thanun barah mathin gini hila eh
Dhihkoh aiy ehkoh nethi niyatheh
Hifi athuga thedhwin sifave

[Bridge]
bunela dhiney ishaaraaiythakun
Furifa viyey mi ihusaathakun
Dhuru kuriyas hithuge udhasthakun
Dhuruvun nethey magey haalakun
 Hinithunvelaa bunedhineemey
Mihithun ufaa adhu libeyney
Firumun thakaa eku maveemey
hithumun genesdhee hareefeh

[Chorus out]
kuru vaahaka kuru vaahaka 
mikiyaadhinee kuruvaahaka
kuru vaahaka dhigu vaanama
maafah edhemey dhigu veenama

bottom of page